Czynności notarialne

Zakres czynności

Notariusze działają w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014.164). Są oni powołani do dokonywania czynności, w których strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz realizuje czynności notarialne w języku polskim. W przypadku konieczności, notariusz może przeprowadzać czynności w języku obcym. Wówczas korzysta z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Na żądanie strony, notariusz zobowiązany jest także do doręczenia wskazanej osobie pisemnego oświadczenia, mogącego mieć skutki prawne. Z każdej dokonanej czynności, sporządzany jest osobny protokół.

Wszystkie sporządzane przez niego dokumenty i akty powinny być przygotowane w sposób jasny i przejrzysty dla obu stron.

Do obowiązków notariusza należy także poświadczanie:

 • własnoręczności podpisu;
 • zgodności odpisu wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
 • pozostawania danej osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • daty okazania dokumentu.

Prowadzona przez nas Kancelaria Notarialna z Legionowa zajmuje się wszelkiego rodzaju sprawami: umowami sprzedaży, darowizny czy zmian dotyczących nieruchomości, ale także podziału spadku, podziału wspólnego majątku oraz wszelkiego rodzaju oświadczeń. Mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące zakresu realizowanych przez nas czynności? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego – odpowiemy na każdą wątpliwość.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.