Czynności notarialne

Zakres czynności

Notariusze działają w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014.164). Są oni powołani do dokonywania czynności, w których strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz realizuje czynności notarialne w języku polskim. W przypadku konieczności, notariusz może przeprowadzać czynności w języku obcym. Wówczas korzysta z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.